Mosca Blanca

neemt boeking en management onder de vleugels

Algemene voorwaarden Mosca Blanca

 1. De artiest verklaart zich te schikken naar de instructies van de organisator in zoverre deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties en de technische afspraken. Onder de naam artiest kan eveneens begrepen worden: alle muzikanten die deel uitmaken van de groep, het technische personeel en zijn management.
 2. De artiest verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn en minstens 60 minuten voor aanvang van het optreden op de plaats van het optreden te zijn met al het materiaal dat contractueel daarvoor van zijn kant nodig is. Tevens zal hij uiterlijk 5 minuten voor het afgesproken aanvangsuur speelklaar zijn.
 3. De organisator wordt verondersteld de overeenkomst ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Mosca Blanca. Dit gebeurt binnen de 10 dagen na ontvangst van de overeenkomst. Van zodra de organisator het optreden mondeling en of schriftelijk bevestigd heeft en/of zijn optie op het optreden gelicht heeft, is er een contract tot stand gekomen tussen de betrokken partijen.
 4. De aansprakelijkheid van Mosca Blanca beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de organisator en de artiest en tot het opstellen van de overeenkomst(en). Geen enkele aansprakelijkheid kan weerhouden worden in hoofde van Mosca Blanca ingeval van foutieve of niet-uitvoering van de artistieke prestatie door de artiest. Eventuele klachten van de organisator moeten schriftelijk en aangetekend gemeld worden aan Mosca Blanca binnen de 2 werkdagen na datum van het optreden.
 5. De organisator verklaart met de prestaties van de artiesten bekend te zijn. Er zal geen discussie zijn over de artistieke prestaties. De organisator richt zich voor elk contact enkel en alleen tot Mosca Blanca.
 6. De overeenkomst, de algemene en bijzondere voorwaarden, de rider en de technische voorwaarden vormen samen één contractueel geheel. Het contractuele geheel wordt opgesteld in drie exemplaren en door ondertekening van het geheel erkent elk der partijen in het bezit te zijn gesteld van alle documenten.
 7. De betaling van de vergoeding eventueel verminderd met het betaalde voorschot dient contant te gebeuren ten laatste onmiddellijk na het optreden aan de artiest of zijn vertegenwoordiger, tenzij anders vermeld. Bij betaling na ontvangst van factuur dient de factuur uiterlijk binnen de 10 werkdagen betaald te worden aan de artiest of zijn vertegenwoordiger.
 8. De vermelde vergoeding is netto, inclusief de eventuele commissie van Mosca Blanca en derhalve komen alle belastingen (zoals BV, RSZ, BTW…) voor rekening van de organisator die voor de afdracht van deze belastingen bij de desbetreffende instanties garant staat en zorgt draagt. Bij aangifte aan de belastingen dient de organisator de artiest als verkrijger van de inkomsten te vermelden (fiche 281.50). Mosca Blanca treedt op als bemiddelaar, niet als werkgever.
 9. Alle partijen verklaren hierbij dat indien vergoedingen van welke aard dan ook betaald worden via Mosca Blanca, Mosca Blanca deze gelden slechts ontvangt en doorbetaalt in de plaats van de artiest en in zijn naam en met zijn volmacht en dat deze betalingswijze de organisator niet ontslaat van zijn verplichtingen inzake afdracht van de noodzakelijke belastingen (eveneens over subsidies door de artiest te ontvangen via Podium, Nieuw Talent…).
 10. Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% en met intresten à rato van 1% per maand. Partijen komen overeen dat deze schadevergoeding alsmede de schadevergoeding bij contractbreuk door de organisator in onderling overleg en na onderhandeling werd bepaald als zijnde de potentiële schade die de artiest en Mosca Blanca als gevolg van niet-betaling of contractbreuk lijdt. Partijen verklaren dat deze clausule geen strafbeding is en in overeenstemming met artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Bijzondere voorwaarden

 1. De organisator verklaart meerderjarig te zijn of in geval van minderjarigheid dit contract te hebben laten meeondertekenen door één van de ouders of voogden. Indien de contractant of ondertekenaar optreedt als vertegenwoordiger van de organisator verklaart hij door ondertekening van dit contract daartoe gerechtigd te zijn. De organisator verklaart geen tussenpersoon te zijn en de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de bepalingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.
 2. Elke wijziging van dit contract is slecht geldig na afzonderlijk schriftelijk akkoord van Mosca Blanca. Annulering van dit contract is niet toegestaan zonder toestemming van Mosca Blanca. Dit contract is opgesteld naar het Belgische recht; eventuele geschillen worden eerst in der minne geregeld en bij gebrek hieraan voor de daartoe aangewezen rechtbanken.
 3. Alle kosten verbonden aan het organiseren van dit optreden, met inbegrip van publiciteit, taksen, auteursrechten, vergunningen, sociale lasten, bedrijfslasten, accijnzen en welke andere ook, zijn uitsluitend ten laste van de organisator. Aangifte van live-optreden is ten laste van de organisator. De lijst met uitgevoerde werken wordt door de artiest rechtstreeks bezorgd aan Sabam.
 4. De organisator staat in voor het aanwezig zijn van alle vereiste vergunningen en kan zich bij het ontbreken daarvan of niet in regel zijn niet op overmacht beroepen.
 5. De artiest en zijn/haar geluidstechnicus verbindt zich ertoe om de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen na te leven. Hij is in dat geval noch aansprakelijk voor eventuele klachten van geluidsoverlast, noch voor welke schade dan ook voortgebracht door de gebruikte geluidsapparatuur, zoals gebarsten ruiten, ingevallen systeemplafonds en gehoorschade. Bij naleving van de geldende geluidsnormen verbindt de organisator zich ertoe om de artiest en zijn/haar geluidstechnicus te vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die worden ingesteld ten aanzien van de artiest en zijn/haar geluidstechnicus naar aanleiding van schade opgelopen door derde partijen. Als door omstandigheden, buiten de wil van de artiest en zijn/haar geluidstechnicus om, de muziekactiviteit niet volgens de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen kan plaatsvinden, brengt de artiest en zijn/haar geluidstechnicus de organisator hiervan onmiddellijk op de hoogte. Als de organisator van oordeel is dat de muziekactiviteit toch moet plaatsvinden, berust de verantwoordelijk voor de overschrijding van de geldende geluidsnormen bij de organisator. In dit laatste geval moet de organisator de artiest en zijn/haar geluidstechnicus vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die ingesteld worden ten aanzien van de naar aanleiding van schade opgelopen door derde partijen.
 6. In geval van overmacht (ziekte, verkeersongeval, defecte wagen…) zal de artiest of Mosca Blanca zo vlug mogelijk de organisator verwittigen. Het optreden wordt verschoven naar een latere datum in gezamenlijk overleg tenzij de artiest akkoord gaat om het contract te annuleren. De organisator kan geen aanspraak maken op welkdanige schadevergoeding dan ook. Voorlopige en of definitieve stopzetting van de artiest is een geval van overmacht. Bij een contract met meerdere artiesten kan de annulering van één artiest geen aanleiding geven tot verbreken van het contract.
 7. Indien het optreden dient afgelast of stopgezet te worden omwille van de weersomstandigheden, wanordelijk verloop van de manifestatie, overheidsbevel… zal toch de volledige vergoeding uitbetaald worden tenzij de artiest de uitdrukkelijke en enige oorzaak is.
 8. In geval van contractbreuk door de organisator behoudens overmacht zal deze onmiddellijk een schadevergoeding betalen aan de artiest of Mosca blanca gelijk aan het volledige honorarium. Onder contractbreuk wordt eveneens verstaan het niet naleven van alle punten van dit contract. De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens het enkele feit van het niet naleven van dit contract. Alle kosten hiermee verbonden, alsook de kosten om de organisator tot nakoming van de verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten de rechten, komen ten laste van de organisator. Tevens is de organisator gehouden alle schade te vergoeden die voor de artiest en Mosca Blanca kan ontstaan (kosten van exploitatie, procedures…) In het geval van overmacht buiten de wil van de organisator zal de uitvoering van dit contract verschoven worden naar een latere datum en dit tegen het vermelde honorarium te vermeerderen met de eventuele extra kosten.
 9. De artiest heeft het recht in geval van een optreden voor radio of televisie tot 1 maand voor het geplande het optreden, dit naar een andere datum te verplaatsen in onderling overleg met de organisator. Het verplaatsen van het optreden kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding.
 10. Behoudens toestemming van de artiest is het maken van elke audio- en/of visuele opname van het optreden strikt verboden. Bij inbreuk zal de organisator een schadevergoeding betalen van minstens éénmaal de gage, zonder dat deze betaling verder enig recht geeft op gebruik van deze opname(n). Elk wederrechtelijk gebruik van deze opname(n) zal juridisch vervolgd worden.
 11. De organisator is verantwoordelijk voor het handhaven van de orde in de zaal. Elke schade en/of diefstal aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of de organisator aan de instrumenten, bijhorend materiaal en persoonlijke bezittingen van de artiest zal door de organisator volledig vergoed worden tegen de taxatiewaarde binnen de twee weken nadat de schade werd aangebracht. De artiest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het gebouw, gebeurlijke ongevallen… tenzij dit op moedwillige basis veroorzaakt werd door de artiest.
 12. De organisator staat de artiest – zonder bijkomende kosten – merchandising toe. De organisator stelt daartoe (gratis) ter beschikking van de artiest: standplaats, 1 tafel, 2 stoelen en een stroomvoorziening (220 volt). De artiest zorgt voor een gepaste opstelling binnen de stijl van het evenement.
 13. De organisator zorgt voor minstens één verantwoordelijke persoon (aanwezig bij aankomst van de artiest), die instaat voor het toewijzen van de kleedkamer, de elektriciteitsaansluiting, praktische richtlijnen, enz.
 14. Voor als besloten overeengekomen voorstellingen worden geen tickets verkocht aan het publiek tenzij aan eigen leden. Bij optredens met een partageovereenkomst als honorarium kan de organisator geen gratis plaatsen weggeven zonder voorafgaande toestemming van de artiest en moet de organisator de overeengekomen ticketprijzen strikt toepassen. Bij afwijking zal de organisator een schadevergoeding betalen aan de artiest met een minimum van 250 euro.