Mosca Blanca

neemt boeking en management onder de vleugels

Wat is een erkend boekingskantoor?

Mosca Blanca is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als 'Bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling van schouwspelartiesten’ onder het erkenningsnummer VG. 1318/BA. Deze erkenning houdt voor u belangrijke voordelen in: u weet zeker dat u met een gecontroleerde organisatie samenwerkt en de geldende wetgeving en de ethische code worden nageleefd.

 1. Mosca Blanca weigert elke opdracht die in strijd is met de gedragscode.
 2. Mosca Blanca geeft aan de opdrachtgever en aan de schouwspelartiest een duidelijk beeld van zijn diensten en werkingsmodaliteiten en stelt hem in kennis van de gedragscode. Het verduidelijkt zijn doelstellingen, methoden en de context van zijn tussenkomst. De opdracht wordt in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd met duidelijke afspraken over de verplichtingen van de partijen.De overeenkomst dient minimaal te bevatten:
  • Een beschrijving van de aangeboden diensten en de gevolgde werkwijze;
  • Het vastgestelde loon, het commissieloon en de betalingswijze;
  • Een gedetailleerd overzicht van de kostenvergoedingen;
  • De tijdsduur van de opdracht.

  Indien de bemiddelingsactiviteiten aangeboden worden tezamen met andere diensten, dient Mosca Blanca de voormelde gegevens met betrekking tot de bemiddelingsopdracht afzonderlijk te vermelden.

 3. Mosca Blanca handelt uitsluitend in functie van een opdracht van hetzij de opdrachtgever, hetzij de schouwspelartiest.
 4. Mosca Blanca weigert elke opdracht die niet binnen zijn bevoegdheidsdomein valt of zijn materiële middelen overschrijdt.
 5. Mosca Blanca verbindt zich ertoe de grootst mogelijke beroepsbekwaamheid, integriteit en vakkennis aan te bieden. Mosca Blanca zal ten allen tijde de hoogst mogelijke ethische normen in acht nemen bij de uitvoering van zijn opdrachten. Mosca Blanca biedt slechts diensten aan uitgevoerd door deskundig personeel.
 6. Alle kosten verbonden aan de bemiddelingsopdracht vallen ten laste van de opdrachtgever en Mosca Blanca.
 7. Mosca Blanca wijst de opdrachtgever erop zijn sociale en fiscale verplichtingen na te leven en weigert de opdracht indien blijkt dat de opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt.
 8. Mosca Blanca weigert elke opdracht die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.
 9. Mosca Blanca waarborgt alle verstrekte inlichtingen op vertrouwelijke wijze te behandelen.
  Informatie omtrent een schouwspelartiest kan slechts aan derden worden doorgegeven na uitdrukkelijke toestemming van de schouwspelartiest.
 10. Alle klachten met betrekking tot de overtreding van deze gedragscode kunnen medegedeeld worden aan de afdeling Inspectie van de administratie Werkgelegenheid, Markiesstraat 1, 1000 Brussel.